موثرین دارو در درمان کرونا کدام دارو بوده است؟


داروی آزیترومایسین موثرترین دارو در درمان کرونا تا به حال شناخته شده 

https://xyzo.ir/8H7Lh3
افزودن دیدگاه