کدام ریاضیدان علامت مساوی رو ابداع کرد؟


علامت مساوی را رابرت رکوردریاضیدان ویلزی در 1557 ابداع کرد که ازنوشتن "مساوی است با"  خسته شده بود. در ابتدا به ندرت از این علامت استفاده میشد وحتی گاهی آنرا به صورت دوخط عمودی مینوشتند!https://xyzo.ir/uF4oyj
افزودن دیدگاه