پارچه‌ها

تعداد سوال در این برچسب :‌ 1 سوال

اول محل لكه را كلروفرم یا الكل زده، سپس پارچه ی نرمی روی آن بكشید. 

چنان چه پارچه ی شما سفید بود، لكه را با مداد پاك كن پاك كنید؛ سپس با صابون... (مشاهده کامل پاسخ)